گیفرد

ستلاند
انگلیس

Gifford

United Kingdom

درباره شهرگیفرد

شهرگیفرد در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گیفرد