فرترز

ستلاند
انگلیس

Fortrose

United Kingdom

درباره شهرفرترز

شهرفرترز در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فرترز