فالکیرک

ستلاند
انگلیس

Falkirk

United Kingdom

درباره شهرفالکیرک

شهرفالکیرک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فالکیرک