ادینبارغ

ستلاند
انگلیس

Edinburgh

United Kingdom

درباره شهرادینبارغ

شهرادینبارغ در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ادینبارغ