کارنوات

ستلاند
انگلیس

Carnwath

United Kingdom

درباره شهرکارنوات

شهرکارنوات در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارنوات