کامپبلتاون

ستلاند
انگلیس

Campbeltown

United Kingdom

درباره شهرکامپبلتاون

شهرکامپبلتاون در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کامپبلتاون