کالاندر

ستلاند
انگلیس

Callander

United Kingdom

درباره شهرکالاندر

شهرکالاندر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کالاندر