بردیکک

ستلاند
انگلیس

Brodick

United Kingdom

درباره شهربردیکک

شهربردیکک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بردیکک