باتگات

ستلاند
انگلیس

Bathgate

United Kingdom

درباره شهرباتگات

شهرباتگات در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باتگات