بالمدی

ستلاند
انگلیس

Balmedie

United Kingdom

درباره شهربالمدی

شهربالمدی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بالمدی