آیرشیر

ستلاند
انگلیس

Ayrshire

United Kingdom

درباره شهرآیرشیر

شهرآیرشیر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آیرشیر