آلدگیرت

ستلاند
انگلیس

Auldgirth

United Kingdom

درباره شهرآلدگیرت

شهرآلدگیرت در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلدگیرت