آلفرد (ابردین)

ستلاند
انگلیس

Alford (Aberdeen)

United Kingdom

درباره شهرآلفرد (ابردین)

شهرآلفرد (ابردین) در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلفرد (ابردین)