آبرفلدی

ستلاند
انگلیس

Aberfeldy

United Kingdom

درباره شهرآبرفلدی

شهرآبرفلدی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبرفلدی