آبردینشیر

ستلاند
انگلیس

Aberdeenshire

United Kingdom

درباره شهرآبردینشیر

شهرآبردینشیر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبردینشیر