آبردین

ستلاند
انگلیس

Aberdeen

United Kingdom

درباره شهرآبردین

شهرآبردین در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبردین