شمالیرن ایرلاند

انگلیس
اروپا

Northern Ireland

United Kingdom

درباره استانشمالیرن ایرلاند

استان شمالیرن ایرلاند در کشور انگلیس واقع شده است