ویدنس

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Widnes

United Kingdom

درباره شهرویدنس

شهرویدنس در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویدنس