والمرسلی

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Walmersley

United Kingdom

درباره شهروالمرسلی

شهروالمرسلی در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والمرسلی