ترلکلد

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Threlkeld

United Kingdom

درباره شهرترلکلد

شهرترلکلد در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترلکلد