ستاندیش

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Standish

United Kingdom

درباره شهرستاندیش

شهرستاندیش در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستاندیش