سدبرغ

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Sedbergh

United Kingdom

درباره شهرسدبرغ

شهرسدبرغ در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سدبرغ