ساوری

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Sawrey

United Kingdom

درباره شهرساوری

شهرساوری در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساوری