سال

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Sale

United Kingdom

درباره شهرسال

شهرسال در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سال