پرتینسال

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Portinscale

United Kingdom

درباره شهرپرتینسال

شهرپرتینسال در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتینسال