پنریت

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Penrith

United Kingdom

درباره شهرپنریت

شهرپنریت در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنریت