اوور کلت

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Over Kellet

United Kingdom

درباره شهراوور کلت

شهراوور کلت در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوور کلت