اولذام

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Oldham

United Kingdom

درباره شهراولذام

شهراولذام در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولذام