مر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Mere

United Kingdom

درباره شهرمر

شهرمر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مر