مالپاس

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Malpas

United Kingdom

درباره شهرمالپاس

شهرمالپاس در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مالپاس