لیمم

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Lymm

United Kingdom

درباره شهرلیمم

شهرلیمم در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیمم