لیغ

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Leigh

United Kingdom

درباره شهرلیغ

شهرلیغ در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیغ