ناتسفرد

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Knutsford

United Kingdom

درباره شهرناتسفرد

شهرناتسفرد در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ناتسفرد