کیرکبی لنسدال

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Kirkby Lonsdale

United Kingdom

درباره شهرکیرکبی لنسدال

شهرکیرکبی لنسدال در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیرکبی لنسدال