هیغر بارواردسلی

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Higher Burwardsley

United Kingdom

درباره شهرهیغر بارواردسلی

شهرهیغر بارواردسلی در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هیغر بارواردسلی