هال

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Hale

United Kingdom

درباره شهرهال

شهرهال در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هال