فرانکبی

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Frankby

United Kingdom

درباره شهرفرانکبی

شهرفرانکبی در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فرانکبی