کامبریا

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Cumbria

United Kingdom

درباره شهرکامبریا

شهرکامبریا در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کامبریا