کنگلتن

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Congleton

United Kingdom

درباره شهرکنگلتن

شهرکنگلتن در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنگلتن