کلیترو

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Clitheroe

United Kingdom

درباره شهرکلیترو

شهرکلیترو در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیترو