کلیتر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Cleator

United Kingdom

درباره شهرکلیتر

شهرکلیتر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیتر