چشیر

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Cheshire

United Kingdom

درباره شهرچشیر

شهرچشیر در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چشیر