کارنفرت

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Carnforth

United Kingdom

درباره شهرکارنفرت

شهرکارنفرت در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارنفرت