کارلیسل

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Carlisle

United Kingdom

درباره شهرکارلیسل

شهرکارلیسل در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارلیسل