بارنلی

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Burnley

United Kingdom

درباره شهربارنلی

شهربارنلی در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنلی