بوتل

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Bootle

United Kingdom

درباره شهربوتل

شهربوتل در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بوتل