بلتن

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Bolton

United Kingdom

درباره شهربلتن

شهربلتن در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بلتن