بیرکنهید

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Birkenhead

United Kingdom

درباره شهربیرکنهید

شهربیرکنهید در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیرکنهید