باسنتوایت

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Bassenthwaite

United Kingdom

درباره شهرباسنتوایت

شهرباسنتوایت در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باسنتوایت