بارراو این فارنس

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Barrow in Furness

United Kingdom

درباره شهربارراو این فارنس

شهربارراو این فارنس در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارراو این فارنس